Werkwijze

Jong volwassenen (18+) en volwassenen

U kunt zich telefonisch of via de mail bij mij aanmelden.
Een verwijsbrief van uw huisarts is noodzakelijk. Ik werk samen met verschillende huisartsenpraktijken en heb contracten met zorgverzekeraars. Daarnaast werk ik regelmatig samen met een psychosomatisch fysiotherapeut en een diëtiste.

Zodra uw verwijzing binnen is, maak ik een afspraak voor een kennismaking- / intake gesprek. Dit gesprek duurt maximaal een uur. We bespreken uw klachten en stellen op grond van uw hulpvraag samen een behandelplan op. Afhankelijk van uw klachten bespreken we of basiszorg kort (5 behandelsessies), basiszorg middel (8 behandelsessies) of basiszorg intensief (12 behandelsessies) passend is.

Bij goedkeuring kan de behandeling gestart worden. We bespreken of, en zo ja, op welke manier u uw naasten bij de behandeling wilt betrekken.

Als methodiek maak ik gebruik van kennis uit verschillende stromingen in de psychologie, inclusief EMDR, schematherapie en cognitieve gedragstherapie. Daarnaast volg ik nieuwe inzichten, zoals energetische psychotherapie, over de werking van krachten en energieën in het menselijk lichaam.

EMDR

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapievorm is geschikt als u een traumatische ervaring heeft gehad en daar last van blijft houden. Bijvoorbeeld een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Ook als u vroeger pesterijen of krenkingen heeft meegemaakt waar u in het hier-en-nu nog steeds de invloed van voelt, kan de methode gebruikt worden. Sterke angsten kunnen met EMDR verminderd worden.

EMDR is een kortdurende therapievorm. Als u een trauma of een eenmalige ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, kunt u vaak al na enkele zittingen de normale dagelijkse bezigheden weer oppakken.

EMDR wordt toegepast zowel in de Generalistische Basis GGZ, als de Specialistische GGZ.  Bij de intake wordt gescreend wat het beste bij uw hulpvraag past. Bij twijfel vooraf, kunt u natuurlijk ook telefonisch of per email contact met ons opnemen

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om (vaak hardnekkige) patronen te herkennen die in de kindertijd zijn ontstaan en biedt methodieken en handvatten hoe je op een meer gezonde manier met de patronen kunt om gaan en welke patronen mogelijk doorbroken kunnen worden. De therapie geeft inzicht waar veel gedachten en gedragingen uit voort komen en is daarmee helpend voor verschillende klachten en problematieken.

Schematherapie vraagt vaak een wat langere behandeling omdat patronen vaak al op jonge leeftijd zijn ontstaan. In de basis ggz wordt gekeken bij welke klachten en problematieken schematherapie in een verkorte vorm kan worden ingezet.

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapievorm gaat er van uit dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben over hun problemen. Gedachten, veronderstellingen en overtuigingen hebben grote invloed op uw gevoel en gedrag. Met behulp van cognitieve therapie onderzoekt u samen met de psycholoog hoe uw gevoelens en gedachten elkaar kunnen beïnvloeden, u gaat uw eigen gedachtepatronen herkennen en waar nodig leert u deze bij te stellen. Door verbeterd zelfinzicht en het zelfstandig kunnen bijstellen van minder functionele gedachtepatronen, zullen psychische klachten afnemen.

Wanneer u in therapie gaat, wordt allereerst het probleem nauwgezet in kaart gebracht. Daarna formuleert u samen met de psycholoog een haalbaar doel. Vervolgens begint de therapie, waarbij u spreekt over uw gedachten, standpunten, gevoelens en gedrag.Door over uw gedachten te spreken, worden ze omgevormd naar een effectieve en realistische manier van denken. Ook leert u tijdens cognitieve therapie wat het verschil is tussen gevoelens en feiten. U leert nieuwe technieken die u in steeds meer situaties toepast. Uiteindelijk kunt u leren om uw eigen therapeut te worden en niet meer terug te vallen.

E Health

Naast de face to face behandelsessies werk ik, indien passend bij de problematiek, met het Ehealth programma Therapieland. Ook wel blended therapie genoemd. Dit houdt een combinatie in van de gebruikelijke face to face behandelsessies in combinatie met een digitaal behandel programma. Deze zijn ter ondersteuning van de behandelsessies en kunt u thuis, op een tijdstip dat voor u passend is, gebruiken. De digitale behandelprogramma’s bieden verschillende hulpmiddelen aan om thuis verder te werken aan vermindering van uw klachten. Als het passend is voor uw problematiek nodig ik u uit op mijn digitale behandelsite en stel ik, in overleg met u, een ondersteunend behandelprogramma samen waar u gebruik van kunt maken.

Er is een online intake en – consult mogelijk middels Therapieland.

Kwaliteit

Kwaliteitsmeting/ROM
We worden geacht kwaliteitsmetingen te doen. Dit doen wij in de vorm van de afname van de OQ-45, een screeningsvragenlijst die het klachtenniveau meer. Deze wordt aan het begin en einde van de behandeling afgenomen. Ook gebruiken we de Outcome Rating Scale (ORS). Wij vragen u met deze vragenlijsten respectievelijk naar verbeteringen bij u ten opzichte van vorige sessies en uw tevredenheid met de gesprekken cq behandeling, met als doel de kwaliteit van uw behandeling te bewaken.

Effecten van behandeling worden, naast uw eigen beleving en beoordeling van vermindering klachten, ook gemeten met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten. Voor het meten van cliëntervaringen wordt eveneens gebruik gemaakt van een vragenlijst, dit betreft de Consumer Quality Index (CQI).

Daarnaast worden de voorgang, effecten en tevredenheid als vast onderdeel van de behandeling regelmatig besproken en daarmee getoetst tijdens de behandelgesprekken. Zodat de client de regie houdt over zijn/haar behandelproces. Naasten kunnen betrokken worden bij de behandeling als de client hiervoor toestemming geeft en de betrokkenheid van naasten voor betreffende client een meerwaarde is.
De zorgvraag wordt bij aanvang van de behandeling met de Honos+ getypeerd en de Honos + wordt ook gebruikt bij de (tussentijdse) evaluatie van de behandeling.

Praktijk voor psychotherapie en EMDR werkt volgens de GGZ-zorgstaanden. Voor meer informatie verwijzen we naar www.ggzstandaarden.nl en naar www.thuisarts.nl

Wanneer u niet tevreden bent ga ik graag het gesprek met u aan.
Mocht u een klacht willen neerleggen, dan verwijs ik u naar de klachtenregeling.

Bij deze link staat het zorgproces beschreven voor verschillende klachten en aandoeningen.

Praktijk voor psychotherapie en EMDR is lid van de LVVP   https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/en daarmee aangesloten op de klachten- en geschillenregeling van de LVVP (zie ook bij ‘kwaliteitsstatuut’). Dat betekent dat cliënten van Praktijk voor psychotherapie en EMDR een appèl kunnen doen op een LVVP-klachtenfunctionaris en zich kunnen wenden tot de ´Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken´ in Den Haag.

Hulp bij het indienen van een klacht
Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht ? U kunt dan contact opnemen met:
– de Zorglijn van patiëntenfederatie NPCF via telefoon 030 29 16 777 of via: zorglijn@npcf.nl
– een regionale zorgbelangorganisatie via telefoon 0900 – 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)
Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op KiesBeter.nl.

“laten we er vooral samen uitkomen”

Wachttijden

De praktijk heeft op dit moment een cliëntenstop. Zodra de wachttijd 6 weken of korter is dan zal dit op de website vermeld worden.
U kunt zich aanmelden via de mail. U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts. Indien wachttijd langer is dan 6 weken zal in overleg met u en de verwijzer een doorverwijzing naar een andere GBGGZ aanbieder mogelijk zijn.

Zodra de cliëntenstop is opgeheven bedraagt de gemiddelde behandelwachttijd 6 weken. Behandelwachttijd: het behandeltraject start met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot het vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

Privacy

Met de verwijzer wordt besproken of gb ggz passend is.  Naar aanleiding van de intake wordt de verwijzer middels een verslaglegging op de hoogte gesteld van de problematiek en afgesproken behandeling. De inhoud hiervan wordt samen met client besproken indien gewenst.

Privacyverklaring Zorgprestatiemodel

Vergoeding

Verwijzingen via de huisarts worden standaard vergoed de zorgverzekeraar. Voor vragen over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekaar. De praktijk heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars: ASR/Ditzo; Caresq; CZ; DSW: Menzis: OMW; ONVZ; VGZ; Zilveren kruis

Tarieven

GBGGZ consulten  Via zorgverzekering (18+)

GBGGZ overig product 109,50 euro

GBGGZ gemiste afspraak zonder afbellen 99,50 euro (eerste keer missen 49,75)

Klik hier voor de exacte vergoedingen

Vervanging en crisis

Vakanties of andere vrije dagen worden tijdig aan u door gegeven.
U kunt, indien nodig, terecht bij de POH van uw huisarts. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie dan belt u tijdens kantooruren in eerste instantie naar uw huisarts. Buiten kantooruren belt u met de huisartsenpost van uw woonplaats. In Roosendaal is het nummer van de huisartsenpost 0165 530200 en de huisartsenpost van Breda  076-5258500.

Via de huisartsenpost kan de crisisdienst van de regionale GGZ instelling worden gebeld en zij nemen contact met u op.

regio tussen Tilburg en Breda/ Etten-Leur: GGZBreburg

regio Roosendaal – Bergen Op zoom: GGZWNB

Annulering

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak zijn wij verplicht de afspraak in rekening te brengen.